Uitvoeringsprogramma Regie op Bereikbaarheid

Uitvoeringsprogramma Regie op Bereikbaarheid

Op dinsdag 26-01-21 heeft het college ingestemd met het Uitvoeringsprogramma (UVP) Regie op Bereikbaarheid voor de jaren 2021 – 2022 op basis van de informatie die beschikbaar is in de Meerjarenprogrammering (MJP). Het opstellen van UVP wordt ieder jaar complexer door de toename van activiteiten en parallel daaraan de afnemende capaciteit (openbare ruimte) om de benodigde omleidingen mogelijk te maken. Het is nauwelijks nog mogelijk om binnen de bestaande kaders en vereisten de stad bereikbaar te houden. De gebruikers van het netwerk zullen meer worden geconfronteerd met hinder (vertraging, omrijden).

Mogelijke ontwikkeling tramremise op de GAVI-kavel

GAVI Kavel

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), HTM en de gemeente Den Haag zijn op zoek naar een locatie voor een nieuwe tramremise. De komende jaren worden alle roodbeige trams in de Haagse regio vervangen door nieuwe trams die breder, langer en beter toegankelijk zijn voor mindervaliden en mensen met kinderwagens. De trams kunnen meer mensen vervoeren en verbeteren het reiscomfort. Met deze trams bereidt de HTM zich voor op het OV van de toekomst. Voor de trams is een grotere stallingsruimte nodig en vanwege de groei van het netwerk in oostelijke richting is een nieuwe remise ten oosten van de A4 wenselijk. De organisaties onderzoeken nu of deze stallingsruimte met een tramremise en opstelsporen op de GAVI-kavel gebouwd kan worden.

Om omwonenden en belanghebbenden te informeren over het onderzoek en de procedure die moeten worden doorlopen om de GAVI-kavel te kunnen gebruiken voor de trams is er een digitale informatiebijeenkomst. 

Deze zal plaats vinden op maandag 1 maart 2021, van 18.30 tot 19.30 uur.  Tijdens de bijeenkomst geven de gemeente Den Haag, MRDH en HTM een toelichting. 

De bijeenkomst kan digitaal worden bezocht via de website van de gemeente Den Haag. Via de link op de pagina www.denhaag.nl/gavikavel  kan aan de bijeenkomst worden deelgenomen.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De pagina is vanaf 1 maart beschikbaar.

Schouw met de Gemeente gericht op achterstallig onderhoud

Schouw met de Gemeente gericht op achterstallig onderhoud

Op 10 november jl. heeft een schouw, gericht op achterstallig onderhoud, plaats gevonden. Samen met Johan Molenkamp van de Gemeente hebben Jan Verboon en Nancy Kappetein een ronde gefietst door het bedrijventerrein met als resultaat een beschrijving van de punten die op korte termijn c.q. op langere termijn door de gemeente opgelost worden en vaststelling van zaken, die niet de verantwoordelijkheid van de gemeente betreffen. De schouw is natuurlijk een momentopname, dus mocht u zelf constateringen doen dan zien wij deze reacties graag tegemoet via ons mailadres: info@westvlietweg.nl

Wegafsluiting vrijdag 4 september 06.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur

Wegafsluiting vrijdag 4 september 06.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur

Van vrijdag 4 september 06.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur is de Westvlietweg tussen de Hoornbrug en de Oude Tolbrug afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Tegelijkertijd is ook het Jan Linzelviaduct afgesloten voor fietsers en voetgangers. De gele borden langs de weg vermelden dat de weg vrijdag 4 september vanaf 19.30 uur is afgesloten. Aangezien deze informatie niet overeenstemt met de bewonersbrief is contact opgenomen met het projectteam. Hieruit is gebleken dat de weg vrijdag 4 september al vanaf 06.00 uur afgesloten zal zijn.

Geplande werkzaamheden Westvlietweg t.h.v. Nieuwe Tolbrug – ‘Kippenbruggetje’

Geplande werkzaamheden Westvlietweg t.h.v. Nieuwe Tolbrug – ‘Kippenbruggetje’

Van de Gemeente ontvingen wij onderstaande berichtgeving in verband met geplande werkzaamheden ter hoogte van de Nieuwe Tolbrug:

Zoals u waarschijnlijk bekend, zijn wij vanuit de gemeente Den Haag voornemens om de aansluiting van de Nieuwe Tolbrug op de Westvlietweg te verbeteren. Dit in het kader van de nieuwe fietsroute tussen Ypenburg en het centrum, via het Jan Linzelviaduct. 

Bijgevoegd vindt u de bewonersbrief hierover die dezer dagen bij u en uw wijkgenoten op de mat valt. U ontvangt deze als ‘grote’ belanghebbende ook per mail, zodat u deze desgewenst kunt verspreiden via uw eigen kanalen.

Gedurende de werkzaamheden zal de Westvlietweg ter hoogte van de werkzaamheden beperkt toegankelijk zijn. Graag wil ik u uitnodigen om eventuele vragen of zorgen daarover aan mij te laten weten. Dan kan ik dat weer meenemen in de voorbereiding van de uitvoeringswijze van de werkzaamheden. Vragen over het ontwerp zijn uiteraard ook mogelijk, alhoewel de ruimte voor wijzigingen beperkt is.

Aldus de Gemeente, zie de bewonersbrief hieronder:

Vanuit Bedrijvenbelang Westvlietweg en Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg hebben wij een reactie aan de Gemeente verzonden. Inmiddels hebben wij reeds een ontvangstbevestiging van de Gemeente ontvangen. U kunt als ondernemer uiteraard ook individueel reageren richting de Gemeente.

Westvlietweg mogelijk beter bereikbaar met OV

GAVI Kavel

Uit onderzoeken van studenten van de Haagse Hogeschool en tijdens ledenvergaderingen van BBW is gebleken dat de ondernemers van Bedrijventerrein Westvlietweg sterk behoefte hebben aan verbetering van bereikbaarheid per openbaar vervoer. Ooit deed een buurtbus dienst, maar al jaren moet de route vanaf Station Voorburg, Station Ypenburg of vanaf de bushaltes Prinses Mariannelaan en Laan van Heldenburg te voet worden vervolgd. Zal hier mogelijk verandering in komen?

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Haagse Trammaatschappij (HTM) en de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Delft hebben tussen 2010 en 2019 uitgebreid locatieonderzoek verricht voor een nieuwe tramremise. In de regio is de GAVI-kavel als enige zoeklocatie ten zuiden en oosten van de stad overgebleven. Zie hieronder de informatie vanuit de Gemeente:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9021783/2/RIS306002%20Uitwerking%20nieuwe%20tramremise%20op%20de%20GAVI-kavel%20en%20opmaak%20van%20Nota%20van%20Uitgangspunten

Diverse inbraken op ons bedrijventerrein in afgelopen maand

Diverse inbraken op ons bedrijventerrein in afgelopen maand

In de afgelopen maand zijn inbrekers actief geweest op ons bedrijventerrein. Diverse bedrijfsauto’s zijn open gebroken, zowel op afgesloten terreinen als daar buiten. Om te inventariseren wat er zoal op het terrein gebeurt en met elkaar zaken op te kunnen lossen, mede door middel van camerabeelden, is het van belang dat o.a. inbraken, verdachte situaties, defecte verlichting, aanwezigheid van zwerfvuil worden gemeld aan het secretariaat via info@westvlietweg.nl

Wees ook extra alert in de komende vakantieperiode. De personele bezetting zal bij diverse bedrijven mogen beperkter zijn waardoor er minder toezicht is in en om het bedrijf wat mogelijk kansen biedt voor ongewenste bezoekers.