BIZ-wetgeving

BIZ-wet

De BIZ-wet is sinds 1-1-2015 van kracht. Daarvoor gold de experimentwet. Nieuwe BIZ-zen en verlengingen van bestaande BIZ-zen vallen onder deze BIZ-wet.

Wat zijn de voordelen van een BIZ?

Binnen een BIZ investeren alle ondernemers gezamenlijk in hun gebied. De voordelen van een BIZ voor Westvlietweg ten opzichte van de Bedrijvenbelangen Vereniging zijn:

 • Alle ondernemers dragen bij en profiteren van de activiteiten van de BIZ. De ondernemers buiten de afbakening kunnen zich ook aansluiten. Staat een object leeg dan wordt de bijdrage voldaan door de pandeigenaar. 
 • Een BIZ stimuleert het ondernemersklimaat en de waarde van het vastgoed.
 • De BIZ is een sterke gesprekspartner voor de politiek, omliggende gebieden en externe organisaties. Daarom stimuleren gemeentes de oprichting van BIZ’en in heel Nederland. 
 • Een solide financiële basis met vaste gegarandeerde inkomsten voor de BIZ-termijn (5 jaar) en 3x meer jaarlijks budget ten opzichte van BBW. 
 • Mogelijkheid tot investeren in lange termijnprojecten in plaats van adhoc initiatieven.
 • De BIZ maakt het mogelijk om collectief diensten aan te besteden: goedkoper en effectiever. Denk aan afvalinzameling, verzekeringen, beveiliging, schoonmaak, verduurzaming, etc. 
 • De investeringen van de BIZ sluiten aan op de speerpunten van de gemeente, waardoor meer subsidies kunnen worden aangetrokken. 
 • De Gemeente int het geld. Lage inningskosten ten opzichte van alternatieve samenwerkingsvormen en geen moeizame inzameling door de penningmeester.  

BIZ Westvlietweg vertegenwoordigt onze collectieve belangen op het gebied van:

 • Invloed op de politiek en de samenwerking met de gemeente.
 • Terugdringen van criminaliteit.
 • Aantrekkelijk uitstraling.
 • Bereikbaarheid en parkeren, aantrekken van young potentials.
 • Herstructurering, inspelen op de huisvestigingsbehoefte van de toekomst. 
 • Duurzaamheid, energietransitie, besparing energiekosten en groener.
 • Onderlinge samenwerking versterken, meer communicatie

Looptijd: Een BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van ten hoogste vijf jaren. De periode kan telkens met ten hoogste vijf jaren worden verlengd als weer een vereiste meerderheid daarvoor gevonden wordt.

Draagvlakmeting: In de periode van 3 tot en met 22 september 2019 vond de stemming plaats van de definitieve draagvlakmeting. Aan de oprichting van de BIZ is een aantal wettelijke voorwaarden verbonden.

 • Ten minste 50 % van het totaal aantal stemmers brengt een stem uit.
 • Ten minste 67 % van de uitgebrachte stemmen is positief.
 • De opgetelde WOZ waarde van de voor-stemmers is hoger dan van de tegen-stemmers.

De uitkomst van de draagvlakmeting was positief: Van de 112 stemgerechtigden was de opkomst 66,1%, 79,7 % stemde voor en 20,3 % tegen, de Check WOZ-waarde was positief en hiermee was ook de uitkomst van de draagvlakmeting POSITIEF.

Bevoegdheid, strekking, bijdrageplichtigen:

De gemeenteraad kan onder de naam BIZ-bijdrage een heffing instellen op binnen een bepaald gebied in de gemeente (BI-zone) gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen.

De BIZ-bijdrage is een belasting die de kosten moet bestrijden die verbonden zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economisch belang in (relatie tot) de openbare ruimte van de BIZ-zone.

De BIZ- bijdrage wordt geheven van een selectie van de gebruikers en/of eigenaren van de niet-woningen gelegen in de BI-zone (bijdrageplichtigen). De selectie komt tot stand op grond van een in de heffingsverordening te bepalen objectieve definititie. Als peilmoment geldt de situatie bij het begin van het kalenderjaar. In de verordening kan worden bepaald dat bij onroerende zaken die niet in gebruik zijn, de BIZ-bijdrage voor de ontbrekende gebruiker wordt geheven bij de eigenaar.

Het is overigens ook mogelijk dat gebruikers en eigenaren voor ieder een eigen BIZ oprichten.

BIZ-plan en Uitvoeringsovereenkomst: De initiatiefnemers voor een BIZ (of voor een verlenging) stellen in overleg met de (toekomstige) bijdrageplichtigen een plan op, waarin de doelstellingen, activiteiten en kosten van de BIZ worden vastgesteld. Om overbodig werk te voorkomen wordt er in de meeste gemeenten geëist dat er een proefpeiling wordt gehouden om na te gaan of er voldoende steun is te verwachten. In deze fase blijkt een percentage van 40% voorstanders in het totaal in de praktijk voldoende.

Op grond hiervan worden afspraken gemaakt met de gemeente over de waarborg van de gemeente dat de BIZ-activiteiten bovenop de reguliere activiteiten van de gemeente blijven komen en dus niet in plaats daarvan komen. De gemeente checkt of de BIZ-activiteiten stroken met de wet en het gemeentelijk beleid en er worden afspraken gemaakt over de afhandeling van de BIZ-subsidie.

Heffingsmaatstaf, omslag: De heffingsmaatstaf is de WOZ-waarde. De onroerende zaken kunnen in waardeklassen worden ingedeeld. Het tarief van de BIZ-bijdrage kan voor verschillende categorieën niet-woningen verschillend worden vastgesteld, waarbij onder meer de vestigingslocatie, de bestemming van de onroerende zaak en de branche of sector van de bijdrageplichtige in aanmerking genomen kunnen worden. Ook kan een voor alle bijdrageplichtigen gelijk tarief worden gehanteerd. Op de pagina “Heffingsmaatstaven” worden alle mogelijkheden getoond. De bijdrage wordt geheven als ware het een gemeentelijke belasting.

Subsidie: De opbrengst van de belasting wordt als subsidie verstrekt aan de bij de verordening aangewezen vereniging of stichting. De perceptiekosten (inning- en heffingskosten) kunnen hierop in mindering worden gebracht. De raad stelt bij verordening de nodige regels, met inbegrip van de voorwaarden en de wijze waarop de subsidie wordt verstrekt.

Begroting en verantwoording: De aangewezen stichting of vereniging zorgt er voor dat jaarlijks de begroting wordt vastgesteld en dat na het eerste jaar jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven. Alle bijdrageplichtigen moeten kosteloos inzage kunnen krijgen in specifieke uitgaven.