Schouw met de Gemeente gericht op achterstallig onderhoud

Schouw met de Gemeente gericht op achterstallig onderhoud

Op 10 november jl. heeft een schouw, gericht op achterstallig onderhoud, plaats gevonden. Samen met Johan Molenkamp van de Gemeente hebben Jan Verboon en Nancy Kappetein een ronde gefietst door het bedrijventerrein met als resultaat een beschrijving van de punten die op korte termijn c.q. op langere termijn door de gemeente opgelost worden en vaststelling van zaken, die niet de verantwoordelijkheid van de gemeente betreffen. De schouw is natuurlijk een momentopname, dus mocht u zelf constateringen doen dan zien wij deze reacties graag tegemoet via ons mailadres: info@westvlietweg.nl

Wegafsluiting vrijdag 4 september 06.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur

Wegafsluiting vrijdag 4 september 06.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur

Van vrijdag 4 september 06.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur is de Westvlietweg tussen de Hoornbrug en de Oude Tolbrug afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Tegelijkertijd is ook het Jan Linzelviaduct afgesloten voor fietsers en voetgangers. De gele borden langs de weg vermelden dat de weg vrijdag 4 september vanaf 19.30 uur is afgesloten. Aangezien deze informatie niet overeenstemt met de bewonersbrief is contact opgenomen met het projectteam. Hieruit is gebleken dat de weg vrijdag 4 september al vanaf 06.00 uur afgesloten zal zijn.

Geplande werkzaamheden Westvlietweg t.h.v. Nieuwe Tolbrug – ‘Kippenbruggetje’

Geplande werkzaamheden Westvlietweg t.h.v. Nieuwe Tolbrug – ‘Kippenbruggetje’

Van de Gemeente ontvingen wij onderstaande berichtgeving in verband met geplande werkzaamheden ter hoogte van de Nieuwe Tolbrug:

Zoals u waarschijnlijk bekend, zijn wij vanuit de gemeente Den Haag voornemens om de aansluiting van de Nieuwe Tolbrug op de Westvlietweg te verbeteren. Dit in het kader van de nieuwe fietsroute tussen Ypenburg en het centrum, via het Jan Linzelviaduct. 

Bijgevoegd vindt u de bewonersbrief hierover die dezer dagen bij u en uw wijkgenoten op de mat valt. U ontvangt deze als ‘grote’ belanghebbende ook per mail, zodat u deze desgewenst kunt verspreiden via uw eigen kanalen.

Gedurende de werkzaamheden zal de Westvlietweg ter hoogte van de werkzaamheden beperkt toegankelijk zijn. Graag wil ik u uitnodigen om eventuele vragen of zorgen daarover aan mij te laten weten. Dan kan ik dat weer meenemen in de voorbereiding van de uitvoeringswijze van de werkzaamheden. Vragen over het ontwerp zijn uiteraard ook mogelijk, alhoewel de ruimte voor wijzigingen beperkt is.

Aldus de Gemeente, zie de bewonersbrief hieronder:

Vanuit Bedrijvenbelang Westvlietweg en Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg hebben wij een reactie aan de Gemeente verzonden. Inmiddels hebben wij reeds een ontvangstbevestiging van de Gemeente ontvangen. U kunt als ondernemer uiteraard ook individueel reageren richting de Gemeente.

Westvlietweg mogelijk beter bereikbaar met OV

GAVI Kavel

Uit onderzoeken van studenten van de Haagse Hogeschool en tijdens ledenvergaderingen van BBW is gebleken dat de ondernemers van Bedrijventerrein Westvlietweg sterk behoefte hebben aan verbetering van bereikbaarheid per openbaar vervoer. Ooit deed een buurtbus dienst, maar al jaren moet de route vanaf Station Voorburg, Station Ypenburg of vanaf de bushaltes Prinses Mariannelaan en Laan van Heldenburg te voet worden vervolgd. Zal hier mogelijk verandering in komen?

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Haagse Trammaatschappij (HTM) en de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Delft hebben tussen 2010 en 2019 uitgebreid locatieonderzoek verricht voor een nieuwe tramremise. In de regio is de GAVI-kavel als enige zoeklocatie ten zuiden en oosten van de stad overgebleven. Zie hieronder de informatie vanuit de Gemeente:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9021783/2/RIS306002%20Uitwerking%20nieuwe%20tramremise%20op%20de%20GAVI-kavel%20en%20opmaak%20van%20Nota%20van%20Uitgangspunten

Diverse inbraken op ons bedrijventerrein in afgelopen maand

Diverse inbraken op ons bedrijventerrein in afgelopen maand

In de afgelopen maand zijn inbrekers actief geweest op ons bedrijventerrein. Diverse bedrijfsauto’s zijn open gebroken, zowel op afgesloten terreinen als daar buiten. Om te inventariseren wat er zoal op het terrein gebeurt en met elkaar zaken op te kunnen lossen, mede door middel van camerabeelden, is het van belang dat o.a. inbraken, verdachte situaties, defecte verlichting, aanwezigheid van zwerfvuil worden gemeld aan het secretariaat via info@westvlietweg.nl

Wees ook extra alert in de komende vakantieperiode. De personele bezetting zal bij diverse bedrijven mogen beperkter zijn waardoor er minder toezicht is in en om het bedrijf wat mogelijk kansen biedt voor ongewenste bezoekers.

Overhandiging uitwerking rapport aan wethouder Saskia Bruines

Overhandiging uitwerking rapport aan wethouder Saskia Bruines

VERNIEUWEN – INTENSIVEREN – UITBREIDEN –VERDUURZAMEN is het motto van Bedrijven Investeringen Zone (BIZ) Westvlietweg en Bedrijven Belang Westvlietweg (BBW) voor een toekomstbestendig bedrijventerrein. Naar aanleiding het visie-document, geschreven door het bestuur, hebben Bureau Vakwerk en Bureau Stedelijke Planning de afgelopen maanden onderzoek gedaan en hun rapportage uitgewerkt. In de uitwerking zijn onder meer verdichting, vergroening, verduurzaming, uitbreiding van het bedrijventerrein, verbetering van openbaar vervoer, extra uitvalswegen, toevoeging van nieuwe innovatieve bedrijven en een haven terug te vinden. 

De rapportages van de bureaus zijn weliswaar geen blauwdruk van hoe het bedrijventerrein wordt maar een visie van hoe de richting zou kunnen zijn voor een toekomstbestendig bedrijventerrein, waar naar verwachting de werkgelegenheid zal verdubbelen, met een prettig klimaat om te ondernemen en passend in de omgeving. 

De hele transformatie zal in fases moeten worden gerealiseerd. De resultaten van de onderzoeken moeten daarom meer als startschot dan als eindresultaat worden beschouwd.

Inmiddels heeft een constructieve voorlichtingspresentatie voor de ondernemers plaats gevonden bij Bureau Vakwerk in Delft en afgelopen donderdag, 16 juli 2020, heeft wethouder Saskia Bruines Bedrijventerrein Westvlietweg bezocht en heeft het bestuur de uitwerkingen van de bureaus officieel aan haar overhandigd. 

Het is van belang dat z.s.m. een projectgroep Ontwikkeling Westvlietweg wordt opgericht om direct aan te kunnen vangen met de aanbevelingen en volgende stappen, zoals is gebleken uit de uitwerkingen van de bureaus, te weten:

  • Voor de keuze van de ontsluiting is nader verkeersonderzoek nodig, net als een haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een haven waaronder de financiële haalbaarheid.
  • Aanpassing van het bestemmingsplan voor het gehele gebied, inclusief uitbreiding. Hierbij ook de toegestane bouwhoogte van het bestaande terrein verhogen.
  • Het van toepassing verklaren van gebiedspaspoorten voor de verschillende delen van het gebied.
  • Verdichten van het huidige terrein. Om de schuifpuzzel te kunnen starten zijn uitbreidingsmogelijkheden nodig. Kansen dienen zich aan wanneer gevestigde bedrijven zich verplaatsen naar het uitbreidingsdeel. Er zijn diverse bedrijven die een uitbreidings-behoefte hebben maar nu niet kunnen uitbreiden. Door deze te verplaatsen ontstaat ruimte op het bestaande terrein voor verdichting.
  • Nader in beeld brengen van de uitbreidingsvraag van reeds op het bedrijventerrein gevestigde ondernemingen. Met deze partijen kan vervolgens de eerste stap in de verplaatsing, uitbreiding en intensivering worden gezet.
  • In overleg met de gemeente een projectorganisatie opstellen die de herontwikkeling van Westvlietweg gaat trekken.
  • Opstellen van een ontwikkelstrategie voor Westvlietweg.

Wat kan er gebeuren als je niet investeert in een toekomstig bedrijventerrein

Wat kan er gebeuren als je niet investeert in een toekomstig bedrijventerrein

Op veel bedrijventerreinen is er geen controle en de eigenaren van het vastgoed zijn al lang blij met een huurder die netjes op tijd de huur overmaakt. Of zijn blij als ze hun verouderde vastgoed voor een goede prijs kunnen verkopen. Wie de huurder of koper is, wordt vaak niet diepgravend onderzocht. Helaas biedt deze anonimiteit van sommige bedrijventerreinen een dekmantel voor bedrijven die ook illegale activiteiten ontplooien. Soms blijkt zelfs dat meerdere bedrijven op een bedrijventerrein dergelijke activiteiten ontplooien. SKBN publiceerde een artikel over ondermijning op bedrijventerreinen en wat de invloed van een Bedrijven Investeringen Zone kan zijn. Lees verder via onderstaande link:

https://www.skbn.nu/post/419