BIZ Westvlietweg

BIZ Westvlietweg logo

Gezamenlijk onze bedrijfsomgeving aantrekkelijker en economisch sterker maken om een toekomstbestendig onderscheidend bedrijventerrein te realiseren. 

VAN BEDRIJVENBELANGEN VERENIGING NAAR EEN BEDRIJVEN INVESTERINGEN ZONE:

Als bestuur van Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg (BBW) hebben we, samen met een aantal enthousiaste collega-ondernemers, het initiatief genomen om de huidige vereniging te versterken om onze bedrijfs-omgeving aantrekkelijker en economisch sterker maken. Echter, dit kan alleen als wij met zoveel mogelijk ondernemers samenwerken en er een structureel budget beschikbaar is. Zodoende voerden we in 2018 een informele en in 2019 een officiële draagvlakmeting uit voor de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein Westvlietweg, waarbij we worden gefaciliteerd door de gemeente Den Haag. Uit de officiële draagvlakmeting is gebleken dat er voldoende draagvlak was en hiermee is de BIZ met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden.

WAT IS DE ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE BIZ? 

Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals een winkelgebied of bedrijventerrein, waarbinnen bijdrageplichtigen gezamenlijk (collectief) investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle bijdrageplichtigen betalen mee. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de Gemeente.

Wat is het afgebakende gebied?

De gebiedsafbakening van de BIZ Westvlietweg betreft de volgende adressen: 

Prisma 6 t/m 54 (even) en 15 t/m 27 (oneven),

Schietlood 2 t/m 16 (even) en 11 t/m 21 (oneven),

Schuifmaat 2 t/m 14 (even),

Waterpas 86 t/m 124 (even) en 99 (oneven),

Westvlietweg 74 t/m 110 (even) en 85 t/m 107 (oneven) en

Winkelhaak 27 t/m 77 (oneven). 

Bij het opstellen van de planning van inkomsten & uitgaven is uitgegaan van 112 betalende bijdrageplichtigen per jaar. Indien uiteindelijk blijkt dat er meer of minder bijdrageplichtigen zijn, zullen de verschillen naar rato worden verdeeld over de verschillende uitgavenposten. Het gaat om een globale meerjarenplanning. Actualiteiten en eventuele bijsturing worden opgenomen in het BIZ-jaarplan.

WAT IS DE AMBITIE VAN BIZ WESTVLIETWEG? De Stichting BIZ Westvlietweg heeft de ambitie om wezenlijke verbeteringen tot stand te brengen op het gebied van: aantrekkelijkheid, uitstraling, leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid, kwali-teitsniveau van de openbare ruimte en bedrijfsomgeving, samenwerking en belangenbehar-tiging en in- en externe communicatie. Hierdoor levert de BIZ een bijdrage aan het behoud en de ver-sterking van de functies van het bedrijventerrein en aan het behoud en een mogelijke groei van de bedrijvigheid en vergroting van de werkgelegenheid.

Missie:

De missie van de Stichting BIZ Westvlietweg is het gezamenlijk (van, voor en door ondernemers) behouden c.q. versterken van de uitstraling en leefbaarheid van bedrijventerrein Westvlietweg.

Daardoor ook het ondernemersklimaat, zodat het een gebied blijft waar ondernemers, werknemers en klanten graag (blijven) komen.

Visie:

De Stichting BIZ Westvlietweg wil de missie bereiken en zich onderscheiden door het bieden van een mooi, verzorgd en veilig bedrijventerrein. Speerpunten hierbij zijn het verbeteren van de uitstraling en veiligheid en verduurzaming.

Daarnaast is het van belang dat het BIZ-bestuur met betrokken ondernemers en gemeente, komt tot een voor dit bedrijventerrein optimale samenwerking.

Strategie: 

De Stichting BIZ Westvlietweg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en het imago van het bedrijventerrein Westvlietweg. Wij doen dit door op het bedrijventerrein actief zaken op te pakken op het gebied van de volgende thema’s, ten einde de concurrentiepositie te verstevigen: schoon, heel en veilig, attractiviteit en uitstraling, marketing en evenementen, interne organisatie en samenwerking, uitbreiden, duurzaamheid en bereikbaarheid.

Draagvlakmeting: In de periode van 3 tot en met 22 september 2019 vond de stemming plaats van de definitieve draagvlakmeting. Aan de oprichting van de BIZ is een aantal wettelijke voorwaarden verbonden. De uitkomst van de draagvlakmeting was positief: van de 112 stemgerechtigden heeft 66,1 % een stem uitgebracht, hiervan stemden 79,7 % voor en 20,3 % tegen. Ook de Check WOZ-waarde was positief. Dit betekent dat de uitslag van de draagvlakmeting POSITIEF is.

Wat gaat Stichting BIZ Westvlietweg doen, waar worden de verwachte inkomsten aan uitgegeven?

  1. Schoon, Heel & Veilig: aanstelling conciërge/kwartiermaker 3u p/w, gladheidsbestrijding, sneeuwruimen, verwijdering zwerfafval en maaien, cameratoezicht en onderhoud, parkeerproblematiek, informatie-uitwisseling, melding openbare ruimte, werkgroep en schouw schoon, heel en veilig: structurele afstemming met de gemeente m.b.t. beheer en onderhoud o.a. op het gebied van graffiti- en posterbestrijding, extra afvalbakken, handhaving foutparkeren, illegale dumping vuil, zwerfafval en openbaar groen en structurele afstemming met de politie m.b.t. het verminderen van inbraken en verbetering van het veiligheidsgevoel.
  2. Uitstraling & Attractiviteit: onderhoud en onderzoek extra groenvoorziening, verbeteren bewegwijzering en bebording, onderzoek naar de inrichting van het terrein (uitstraling), van rommelig naar opgeruimd, leegstand.
  3. Marketing, Promotie & Evenementen: professionaliseren website en drukwerk voor activiteiten en nieuwsbrieven.
  4. Organisatie, Interne communicatie & Samenwerking: aanstelling secretariaat, (thema)bijeenkomsten, uitwisseling interactief nieuws (via website en nieuwsbrieven) en bedrijfsinformatie, belangenbehartiging richting alle stakeholders. 
  5. Duurzaamheid, Bereikbaarheid & Overig: onderzoek en ondersteuning bij verduurzaming (afvalinzameling, energietransitie en distributie), verbeteren bereikbaarheid (OV).
  6. visie-document VERNIEUWEN – INTENSIVEREN – UITBREIDEN – VERDUURZAMEN

Op basis van het motto VERNIEUWEN-INTENSIVEREN-UITBREIDEN-VERDUURZAMEN dient BBW c.q. BIZ Westvlietweg een aantal zaken te laten onderzoeken of uit te werken. Te onderzoeken zaken zijn: extra ontsluitingswegen in het gebied naast de bestaande Westvlietweg, uitbreiding t.b.v. een volledig, inclusief, natuurlijk en onderscheidend bedrijventerrein in de toekomst, met betrekking tot intensiveren en vernieuwen, verduurzaming en energietransitie, BIZ Westvlietweg en hoe nu verder en communicatie.