Update BIZ Westvlietweg: bedankt voor de waardevolle reacties!

Update BIZ Westvlietweg: bedankt voor de waardevolle reacties!

Op donderdag 23 mei vond een belangrijke informatiebijeenkomst plaats over de verlenging van de BIZ-periode voor BIZ Westvlietweg. De deadline voor het invullen van het inventarisatieformulier voor de proefpeiling was op vrijdag 24 mei. We willen alle ondernemers hartelijk danken voor hun waardevolle reacties.

De proefpeiling heeft voldoende positieve respons opgeleverd om door te gaan met de officiële draagvlakmeting later dit jaar. De afbakening van het BIZ-gebied en het gebied van de bedrijvenbelangenvereniging blijft ongewijzigd, wat betekent dat het huidige BIZ-gebied doorgaat voor een officiële draagvlakmeting voor verlenging van de BIZ-periode van 5 jaar.

In aanloop naar de draagvlakmeting gaan we aan de slag met het meerjarenplan 2025-2029. Dit plan richt zich o.a. op de thema’s schoon, heel, veilig, uitstraling en attractiviteit, bereikbaarheid, verduurzaming, samenwerking en communicatie. Het bestuur zal hierin worden bijgestaan door ambassadeurs en input van onze leden is hierbij enorm welkom.

Bent u gevestigd in het gebied van Bedrijven Belangen Vereniging Westvlietweg en heeft u uw stem uitgebracht? Helaas telt uw stem niet mee voor de proefpeiling voor de BIZ-verlenging, maar uw inbreng nemen we uiteraard mee in de kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein. Net als de Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg, heeft de Bedrijven Belangenvereniging Westvlietweg aandacht voor de genoemde thema’s.

Bent u ondernemer in het gebied van Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg en zou u lid willen worden? Stuur dan een mail naar info@westvlietweg.nl

Samen bouwen we aan een sterke toekomst voor ons bedrijventerrein

Eerste informele klankbord bijeenkomst Westvlietweg III op maandag 3 juni a.s.

Eerste informele klankbord bijeenkomst Westvlietweg III op maandag 3 juni a.s.

Graag vragen wij uw aandacht voor de eerste informele klankbord bijeenkomst, zie de berichtgeving hieronder:

Het IPP Haaglanden organiseert namens de gemeente Den Haag op maandag 3 juni 2024

van 17.30 – 20.00 uur een eerste informele klankbordbijeenkomst met betrekking tot bedrijventerrein Westvlietweg III te Den Haag. De locatie is bij de L-Groep aan de Schietlood 2 te Den Haag.

De gemeente Den Haag en het IPP Haaglanden hebben ingenieurs- en adviesbureau SWECO gevraagd een analyse en uitwerking op te stellen om het bestaande bedrijventerrein Westvlietweg III toekomstbestendig te maken. Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld het beter benutten van het bedrijventerrein, de bereikbaarheid, de uitbreidingsbehoeften van ondernemers en de gewenste typen bedrijvigheid, maar ook naar o.a. energietransitie, ecologische verbindingen, natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit. Het uiteindelijke advies van SWECO m.b.t. bedrijventerrein Westvlietweg III zal worden gebruikt als bouwsteen voor de gebiedsvisie Vlietzoom Den Haag.

De eerste analyse is uitgevoerd en die willen we graag met u delen. Wij zijn heel benieuwd naar uw mening en reactie op de gepresenteerde analyse en gaan hierover graag met u in gesprek.

Agenda 1e klankbordbijeenkomst:

17.00 uur:           Inloop

17.30 uur:           Introductie gemeente Den Haag en presentatie analyse door SWECO

18.00 uur:           Start klankbordronde 1 -> keuze uit 5 onderwerpen

18.45 uur:           Start klankbordronde 2 -> keuze uit 5 onderwerpen

19.30 uur:           Terugkoppeling klankbordronden

20.00 uur:           Einde klankbordbijeenkomst

Na de introductie en presentatie van de analyse heeft u per klankbordronde (duur ca. 45 minuten) de keuze om deel te nemen aan 5 verschillende tafelonderwerpen, t.w.: 

  1. kansen bestaande bedrijventerrein (bijv. beter benutten, schuifruimte),
  2. verduurzamen en vergroenen, 
  3. (clustervorming) circulaire bedrijvigheid,
  4. bereikbaarheid van het bedrijventerrein (bijv. ontsluiting en mobiliteit) en 
  5. het economisch profiel van het bedrijventerrein. 

De tafels worden voorgezeten door tafelvoorzitters. Bij de inschrijving (zie hieronder) kunt u aangeven aan welke 2 tafelonderwerpen u wilt deelnemen. Aan het einde van de klankbordbijeenkomst zullen formulieren worden uitgedeeld, waarmee u later nog opmerkingen kan insturen.

De informatie die op deze klankbordbijeenkomst en via de formulieren wordt opgehaald zal als input worden gebruikt voor de verdere uitwerking van het advies door SWECO. Op dinsdag 3 september 2024 zal een tweede informele klankbordbijeenkomst worden georganiseerd, waarin de uitkomsten van deze bijeenkomst en de nadere uitwerking van de analyse zullen worden gepresenteerd.

Komt u ook naar deze 1e klankbordbijeenkomst?? 

Schrijf u vóór donderdag 30 mei 2024 in via de volgende link: https://forms.gle/mVBDoU7viZSRR2BH6

We zien u graag op maandag 3 juni 2024!!

Namens de Gemeente Den Haag en het IPP Haaglanden, Ivar van der Drift

Informatiebijeenkomst verlenging BIZ Westvlietweg op 23 mei a.s. | aanmelden s.v.p. uiterlijk 20 mei a.s.

Informatiebijeenkomst verlenging BIZ Westvlietweg op 23 mei a.s. | aanmelden s.v.p. uiterlijk 20 mei a.s.

Op donderdag 23 mei a.s. organiseren we een informatie-bijeenkomst ‘verlenging Bedrijven Investeringen Zone (BIZ) Westvlietweg voor alle ondernemers van Bedrijventerrein Westvlietweg. Hier wordt u geïnformeerd over wat het inhoudt, waarom het belangrijk is, wat we reeds hebben bereikt en waar we ons op het terrein mee bezig willen gaan houden de komende jaren. Komt u ook? We verheugen ons op uw komst!

Locatie:  L-Groep, Schietlood 2 Den Haag

Tijdstip:  17.30 – 18.30 uur

Inloop:  vanaf 17.00 uur

Aanmeldingen ontvangen wij graag uiterlijk 20 mei a.s. via ons mailadres: info@westvlietweg.nl

Belangrijk! Jouw stem maakt het verschil voor de toekomst van ons bedrijventerrein!

Belangrijk! Jouw stem maakt het verschil voor de toekomst van ons bedrijventerrein!

Samen succesvol! 2024 is al weer het vijfde en laatste jaar van de huidige (eerste) BIZ-periode. Er is veel gebeurd en we kunnen met trots terug kijken op een zeer succesvolle periode. Wat een verbeterslag hebben we samen al gemaakt. Laten we deze positieve verandering voortzetten om de kwaliteit van ons bedrijventerrein verder te optimaliseren.

In verband met de proefpeiling voor een verlenging van de BIZ-periode hebben kwartiermaker Kim van Loon en bestuurslid Nancy Kappetein afgelopen week deur-aan-deur een brief en inventarisatieformulier in verband met een verlenging van de Bedrijven Investeringen Zone-periode, langs gebracht bij ondernemers van bedrijventerrein Westvlietweg en hebben zij veel ondernemers gesproken en wat toelichting kunnen geven. Naast de bezorging van de brief en het inventarisatieformulier is ook een mail gestuurd naar degenen van wie een mailadres bekend is. Invullen van het inventarisatieformulier kan eenvoudig digitaal via een QR-code die op de brief en het formulier is afgebeeld. Samen werken we aan een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein en laten we onze stemmen horen om de toekomst van ons bedrijventerrein, de stadsmotor voor Den Haag, verder te vormen.

Verbeteringen en versterking van veiligheid op bedrijventerrein Westvlietweg

Verbeteringen en versterking van veiligheid op bedrijventerrein Westvlietweg

De Bedrijven Investeringszone Westvlietweg (BIZ) en Vereniging Bedrijvenbelang
Westvlietweg (BBW) van bedrijventerrein Westvlietweg zijn verheugd aan te kondigen dat na een
succesvolle aanpak van het ‘laaghangend fruit’, waarbij de uitstraling en openbare ruimte al
aanzienlijk zijn verbeterd en het Keurmerk Veilig Ondernemen is behaald, er nu extra aandacht
wordt besteed aan veiligheid door de inzet van surveillance van Westvlietbewaking voor het hele
bedrijventerrein, inclusief de VVE-gebieden. Deze inzet wordt mede mogelijk gemaakt door
financiering van IPP Haaglanden.

Met de succesvolle implementatie van deze maatregelen zet bedrijventerrein Westvlietweg een
belangrijke stap richting een veilige en leefbare omgeving voor ondernemers, werknemers en
bezoekers. Het voortdurende streven naar verbetering heeft als doel de uitstraling en openbare
ruimte verder te optimaliseren, het bedrijventerrein beter te benutten, te vergroenen, te
verduurzamen en kansen voor ondernemers te onderzoeken die uitbreidingsbehoefte hebben.
“Door samen te werken met Westvlietbewaking en de financiële steun van IPP Haaglanden zijn
we in staat om de veiligheid op ons bedrijventerrein naar een hoger niveau te tillen”, aldus Kees
van der Burg, voorzitter van de BIZ Westvlietweg. “We zijn vastbesloten om onze inspanningen
voort te zetten en streven naar een toekomstbestendig, duurzaam bedrijventerrein waar
ondernemers optimaal hun onderneming kunnen drijven.”

De BIZ Westvlietweg en Bedrijvenbelang Westvlietweg kijken uit naar verdere samenwerking met
lokale partners, gemeentelijke instanties en ondernemers om de leefbaarheid en concurrentie-
positie van het bedrijventerrein te versterken en te waarborgen.

Koningsborrel/belangrijke bijeenkomst op 17 april a.s. voor leden, ondernemers en genodigden

Koningsborrel/belangrijke bijeenkomst op 17 april a.s. voor leden, ondernemers en genodigden

Op 17 april a.s. wordt een borrel/belangrijke bijeenkomst georganiseerd voor leden van BIZ Westvlietweg en Bedrijvenbelang Westvlietweg, voor ondernemers van bedrijventerrein Westvlietweg en voor genodigden bij

Hiske van der Gronden Photography, Westvlietweg 71G te Den Haag (op het bedrijvenpark Leeuwendale). Inloop is vanaf 16.30 uur | aanvang om 17.00 uur. 

Tijdens de borrel is er aandacht voor belangrijke actualiteiten o.a. op het gebied van vernieuwing, verduurzamen, veiligheid en verkeer. Ook zal onze gastvrouw Hiske van der Gronden vertellen over haar activiteiten en is er gelegenheid voor een rondleiding door de fotostudio. We hopen dat er ruimte in de agenda is voor deze borrel en wij verheugen ons dan ook op uw komst.

In verband met de voorbereiding voor deze borrel vernemen wij graag voor 10 april a.s. of u 17 april aanwezig zult zijn. 
Uw aanmelding (of afmelding) kunt u sturen naar ons mailadres: info@westvlietweg.nl

Samenwerken voor een bloeiende toekomst

Samenwerken voor een bloeiende toekomst

Keuze voor de toekomst! Onze voorzitter van de stichting Bedrijven Investeringen Zone ‘Westvlietweg’ en vereniging Bedrijvenbelang ‘Westvlietweg’, heeft de Commissie Ruimte opgeroepen om te investeren in een duurzame transformatie, beter benutten en mogelijke uitbreiding van de bedrijventerreinen ‘Westvlietweg’. Dit biedt kansen voor bestaande en toekomstige Haagse bedrijven, verduurzaming en werkgelegenheid. De ‘Westvlietweg’ is cruciaal voor de stadseconomie van Den Haag en haar inwoners. Laten we samen werken aan een vernieuwd, veilig, toegankelijk en groen bedrijventerrein voor een bloeiende toekomst! 💼🌱 #Westvlietweg #Duurzaamheid #Toekomstbestendig

De vergadering is terug te zien: https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?lang=nl&session=109928&starttime=

Deelname aan eerste klankbord bijeenkomst verkeersonderzoek Westvlietweg

Deelname aan eerste klankbord bijeenkomst verkeersonderzoek Westvlietweg

🚦Vanavond waren we bij de eerste van drie klankbordgroepbijeenkomsten voor het verkeersonderzoek Westvlietweg, geleid door Antea Group, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Samen identificeren we knelpunten van de huidige situatie, bespreken we wensen voor de toekomst, denken we mee over mogelijke oplossingsrichtingen en hun effecten. We kijken uit naar een extra ontsluitingsweg en andere verbeteringen om mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te bevorderen. 💡

Aan het werk met bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Westvlietweg

Aan het werk met bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Westvlietweg

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondersteunt het plan om de bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Westvlietweg, beide pal aan de A4 gelegen, te revitaliseren. Woensdag nam de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat het besluit om € 560.000 te investeren in de gebieden. ‘We streven naar een gebied waar iedere vierkante meter goed wordt benut.’

https://mrdh.nl/interview/werk-bedrijventerreinen-plaspoelpolder-westvlietweg#:~:text=De%20Metropoolregio%20Rotterdam%20Den%20Haag,te%20investeren%20in%20de%20gebieden.

In geval van nood is kennis van reanimatie en AED-gebruik cruciaal

In geval van nood is kennis van reanimatie en AED-gebruik cruciaal

📣 In 2022 en 2023 hebben we met succes laaghangend fruit aangepakt op ons bedrijventerrein. Onderdeel van de aanpak was het aanschaffen en plaatsen van  3 AED’s met 24/7 bereikbaarheid die ook zijn aangemeld bij HartslagNu. In geval van nood is kennis van reanimatie en AED-gebruik cruciaal. Ondernemers zonder EHBO-diploma, BHV-certificering of reanimatiecursus worden uitgenodigd hun interesse te tonen voor een mogelijke cursus.

Ben je lid en geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar info@westvlietweg.nl